Loopbaanleren en ouderbetrokkenheid in  Leerdorp Elst

 terug

 

Het project Loopbaanleren en Ouderbetrokkenheid sluit aan bij de ontwikkeling van Leerdorp Elst.
Het accent ligt op de doorlopende leer- en ontwikkellijn van de leerling/student. Bijzonder daarbij is dat we ouders intensief willen betrekken bij de schoolloopbaan van hun kind. Het doel hiervan is uitval en onnodige studiewisselingen te verminderen en een grotere tevredenheid en motivatie bij leerlingen realiseren


Ouderbetrokkenheid
Onder ouderbetrokkenheid wordt verstaan betrokkenheid van de ouders bij het leren en de loopbaan van hun kind Ún betrokkenheid bij de school. Er moet duidelijk sprake zijn van tweerichtingsverkeer: de ouder naar de school maar ook de school naar de ouder. Het nadrukkelijk de bedoeling alle ouders te betrekken (in aantallen en ook in ‘soorten’). Alle ouders structureel betrekken betekent: - diversiteit in vormen, momenten en onderwerpen; - ouders gaan mee met hun kind (over de leerjaren heen); - continu proces om telkens nieuwe ouders opnieuw te betrekken; - jaarprogramma’s voor alle leerjaren De rode draad vormt loopbaanleren. De ouderbetrokkenheid krijgt vorm gedifferentieerd naar leerfase (leeftijd van de leerling/student).

 

Werkwijze
Diverse taakgroepen, ieder met hun eigen thema en doelgroep, ontwikkelen gedurende het project activiteiten gericht op ouderbetrokkenheid en loopbaanleren, die in een jaarlijn geplaatst worden. Het streven is om ouders in de taakgroepen zitting te laten nemen zodat draagvlak en aansluiting worden geborgd. De activiteiten worden uitgevoerd zodat alle ouders van alle leerjaren binnen Leerdorp Elst worden bereikt. De focus van de taakgroepen is als volgt:

oudercontacten: maken jaarprogramma's voor alle leerjaren waarin activiteiten worden ontplooid die ouders bij de loopbaan van hun kind Ún de school betrekken, met uitzondering van activiteiten gericht op pratijkleren.
ouders en stage: maken jaarprogramma's voor alle leerjaren gericht op praktijkleren bijvoorbeeld in de vorm van ouder-kind stage of workshadowing.
primair en voortgezet onderwijs: deze taakgroep buigt zich over de aansluiting tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs met betrekking tot de ouderbetrokkenheid.
maatschappelijke stage: ontwikkelen activiteiten waardoor de ouderbetrokkenheid bij de maatschappelijke stage wordt vergroot.
ouder-kind-portfolio: deze ontwikkelgroep ontwerpt een digitaal instrument waarmee ouders en hun kinderen gezamenlijke ervaringen met betrekking tot loopbaanleren kunnen vastleggen en onderzoeken op welke wijze dit in het curriculum kan worden ingebed.