Loopbaanleren, de Kiezen op Maat methode

 terug


De afgelopen drie jaar hebben de gezamenlijke VO-scholen in Nijmegen, ROC Nijmegen en AOC Helicon Opleidingen samengewerkt aan versterking van het loopbaanleren. Hoewel er grote progressie is geboekt en vooral in het vmbo-t nu ontwikkeling op gang is gebracht, blijven er aanzienlijke problemen rondom de loopbaanoriŽntatie van leerlingen in het vmbo en mbo.
Nog altijd blijft verkeerde studiekeuze de voornaamste reden voor onderbroken schoolloopbanen en uitval. Nog altijd is er veel extra inspanning nodig om leerlingen kwalitatief beter en vaker in de praktijk zich te laten oriŽnteren. Daarnaast is de beoogde doorlopende LOB-lijn vanuit het vmbo in het mbo nog niet of nauwelijks gerealiseerd.
Recent hebben de VO-scholen samen met ROC Nijmegen hun visie op de samenwerking tussen vmbo en mbo vastgelegd. Om in de toekomst beter en gerichter in te kunnen spelen op behoeften van verschillende typen leerlingen wordt een onderscheid gemaakt tussen drie typen van leerlingen, die elk een eigen invulling van de aansluiting vmbo-mbo vragen. De rode draad in het onderwijs moet daarom het perspectief van het loopbaanleren zijn. Het is het bindmiddel tussen al de delen van het onderwijs waar de jongere mee te maken krijgt. De samenwerkende partijen willen nu een nieuwe impuls geven aan het loopbaanleren door het proces van loopbaanleren als het ware open te breken. Vanzelfsprekend blijft de school de centrale actor in het loopbaanleren, maar door een aantal gerichte stappen wordt de positie van de leerling (en daarmee de vraagkant) versterkt en wordt de buitenwereld (bedrijfsleven en maatschappelijke omgeving) intensiever betrokken. Voor de scholen betekent het een welkome steun van andere partijen om LOB uit te breiden en te verbeteren. Tegelijkertijd ontstaat een zekere vraagimpuls, van leerlingen en derden, die de scholen moet prikkelen de ontwikkeling van LOB-programma’s te versnellen en kwalitatief te verbeteren.
In het project worden in pilots vier aanpakken/instrumenten ontwikkeld en in de praktijk toegepast en getest:

Het Loopbaanpaspoort
Het loopbaanpaspoort bevat de volgende onderdelen: Routekaart (verplichte basisset van LOB-activiteiten op vmbo en mbo); Stempelkaart (logboek/portfolio-functie); Bonnenboek (vouchers met trekkingsrecht voor bijzondere LOB-activiteiten); LOB-contract (tussen ouders, leerling, school en bedrijfsleven).

De Begeleidingscirkels
In de keuzes die leerlingen gedurende hun schoolloopbaan moeten maken spelen verschillende partijen een rol. Er wordt een model ontwikkeld met meerdere cirkels om de jongere heen. In de binnencirkels staan de school, ouders en medeleerlingen. In de meer naar buiten gelegen cirkels stagebegeleiders en ‘rolmodellen’.

Nieuw is om daarbij op grote schaal de buitenkring te activeren: rolmodellen in de persoon van beroepsbeoefenaars. Onder de naam De Nijmeegse 300! worden op grote schaal Nijmegenaren betrokken bij de loopbaankeuzes van de Nijmeegse jeugd. Leerlingen/studenten houden loopbaangesprekken met een beroepsbeoefenaar. Dit gesprek heeft een dubbele betekenis, namelijk die van reflectie op de opleiding en ambities van de leerling en die van het informeren over het beroep van de gesprekspartner. De Nijmeegse 300! is een gezelschap uit alle lagen van de Nijmeegse beroepsbevolking van conciŽrge tot burgemeester.

De Kwaliteitscyclus
Binnen het project NOVIA is positieve ervaring opgedaan met het instrument Kiezen op Maat om de vraag van vmbo-leerlingen te koppelen aan het aanbod van LOB-activiteiten vanuit het mbo. Het aanbod heeft daarbij de vorm van zogenaamde clinics. Binnen het project worden nu het aanbod van clinics uitgebreid (bedrijven, Nijmeegse 300!). Clinics worden structureel met de betrokkenen geŽvalueerd.