NOVIA

  terug

Eťn van de projectonderdelen van NOVIA houdt zich bezig met het thema LoopbaanoriŽntatie en Begeleiding. ICBA heeft dit onderdeel begeleid.
Samen met een team van specialisten uit het vmbo en mbo is gewerkt aan een gezamenlijke aanpak op het thema.

Situatieschets
Alle V.O. scholen in de regio Nijmegen zijn in meer of mindere mate bezig met het voorbereiden van de leerlingen op het vervolgtraject in het mbo. Wat opvalt aan de studie- beroepskeuze is dat het vaak gefragmenteerd plaatsvindt. Het programma richt zich niet zo zeer op de ontwikkeling van het individu maar op de momenten waarop keuzes gemaakt moeten worden. LoopbaanoriŽntatie en begeleiding vindt doorgaans collectief plaats in plaats van individueel.

 Visie
Het komen tot een overwogen studie- beroepskeuze is een ontwikkelproces. De start vindt plaats in het V.O. en loopt tot de toetreding tot de arbeidsmarkt. Het proces moet niet alleen gericht zijn op studie en beroep maar op de loopbaan als geheel. Het is een doorlopend proces waarbij de leerling een grote rol op zich moet nemen. Omdat het om een ontwikkelproces gaat, zal de begeleiding zich moeten richten op stimuleren en motiveren zodat de leerling de verantwoordelijkheid voor het proces leert te nemen.
 

Kenmerken van de aanpak
Sleutelwoorden tijdens de ontwikkeling zijn geweest: fasering, individualisering, op maat aanbod, procesmatig en cyclisch werken, passend binnen de doelstellingen van de organisaties. Er is een website ontwikkeld waar aanbod (verzorgd door het mbo) en de vraag (leerlingen vmbo) bij elkaar komen. Door middel van clinics zoals een oriŽntatiemoment, meeloopdag en een buddydag oriŽnteren de leerlingen zich in het mbo of bedrijfsleven. Tijdens de Kick Off aan het begin van het schooljaar worden ouders nadrukkelijk bij het studie- beroepskeuzeproces betrokken.

 

Tijdens de projectperiode ontwikkeld
Belangrijke voorwaarden zijn gerealiseerd namelijk een samenwerkingsverband van alle V.O. scholen en het mbo. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke visie die op alle scholen wordt gedragen. Er is een basisprogramma ontwikkeld waarin de verschillende aandachtgebieden waarop georiŽnteerd dient te worden, aan bod komen. Reflectie speelt daarbij een belangrijke rol. Er zijn instrumenten ontwikkeld die leerlingen heel concreet laten ervaren wat de overstap van vmbo naar mbo betekent. Er is een begin gemaakt met het betrekken van de ouders en bedrijven bij het totale proces. Vmbo leerlingen uit leerjaar 3 en 4 van leerwegen maken gebruik van dit programma.

Novia LOBK / Kiezen op Maat is gestart met een ambitieus plan zowel inhoudelijk als in de breedte: van alle deelnemende scholen, alle leerwegen bestrijken en het liefst ook alle leerjaren. De kracht van het project zat in het vinden van gemeenschappelijke doelstellingen en in de bereidheid tot een gezamenlijk instrument te komen. Hierin zijn we geslaagd. De afzonderlijke scholen hebben zelfs voldoende ruimte behouden om hun eigen kleur en invulling aan de activiteiten te geven. Inmiddels sluiten steeds meer scholen uit de wijdere regio zich aan. We kunnen het project als zeer succesvol bestempelen maar we realiseren ons tegelijkertijd dat er nog een lange weg is te gaan om alle doelstellingen op het gebied van studie- beroepskeuze en voortijdig schoolverlaten te bereiken. Omdat met name vmbo-t leerlingen altijd achterbleven in LOB zijn we er trots op dat het gelukt is voor deze doelgroep een stevige basis neer te leggen. De participerende scholen hebben inmiddels besloten om Kiezen op Maat als reguliere activiteit te bekostigen en uit te voeren binnen hun eigen organisaties.

Voor meer informatie over de ontwikkelde instrumenten, de nieuwsbrieven die tijdens de projectperiode zijn uitgegeven (de website linkt ook door naar Omroep Gelderland die een live radioverslag van de OriŽntatiedagen 2008 heeft gemaakt:  http://www.novia-nijmegen.nl